Allmänna villkor

ARM-Vitvaror (hädanefter “vi” samt “oss”) är en enskild firma som bedriver försäljning av begagnade och nyproducerade vitvaror. Vi skattar med vinstmarginalbeskattning på våra begagnade varor, samt moms på våra nyproducerade varor. Vi köper begagnade varor från privatpersoner samt bygg- och renoveringsfirmor. Vi kontrollerar och rengör sagda varor. Försäljning sker på plats i butik på Regulatorvägen 21, Huddinge, alternativt över vår hemsida www.arm-vitvaror.se, eller telefon på distans.

Begagnade varor varierar i skick och kvalitet. Vi åtar oss att så grundligt som skäligen kan anses vara möjligt redovisa varornas skick och kvalité, samt delge information om bruk och skötsel i enlighet med Konsumentköplagen. (Kap 4. 1-3§ Konsumentköplagen, 2022:260.) Ansvar ligger slutgiltligen på kunden att personligen godkänna varornas skick och kvalité innan betalning. (KKöpL 4:6.) En genomförd betalning räknas som bekräftelse på det godkännandet.

Reklamationsrätten gäller i tre år enligt Konsumentköplagen. Vi avhjälper fel som visar sig inom tre år efter köpet, om dessa fel inte beror på olycka, vanvård eller varans egen beskaffenhet. (KKöpL 4:14, 21.) Vi lämnar alltid garanti på minst en månad på samtliga begagnade varor. Begagnade varor som är yngre än fem år och överstiger 2499 SEK säljs med ett års garanti. Vid köp av nyproducerade varor gäller garantin i ett år. Hur lång garanti som gäller framkommer alltid på kvittot. Garantin täcker varans samtliga beståndsdelar, om felet inte beror på olycka, vanvård eller varans egen beskaffenhet. Vid felande vara kontrollerar vi problemet samt erbjuder byte till likvärdig vara. Om kontroll inte är möjlig eller likvärdig vara inte finns tillgänglig så erbjuder vi alltid pengarna tillbaka. (KKöpL 5:8.) Vi delger skötselråd och övrig rådgivning, men kunden bär slutgiltligt ansvar för att varan/varorna brukas och vårdas så som det är tänkt och så som man skäligen kan förvänta. 

Vi levererar med eget bud eller inhyrd firma till hela Sverige enligt fast pris eller överenskommelse. Kund betalar kostnad för transport och bärhjälp, enligt fast pris eller överenskommelse. (Se “Leverans” länk till leveransuppgifter på hemsidan) Kund måste delge oss rätt information i förväg gällande bärhjälp och montering; den riktiga destinationen för leveransen och det rätta telefonnumret, varvid kunden kan nås vid leveranstillfället. Kund ansvarar för de fördröjningar som sker och de kostnader som följer av felaktig information, så som leverans- och personalkostnad. (KKöpL 3:1, 7:7.) Vi har rätten att häva köp vid hinder vi inte ansvarar för, så som felaktig address, felaktigt telefonnummer eller övrig felaktig information rörande leveransen, samt andra orimliga omständigheter. (KKöpL 3:4) Vid förhinder levereras varor snarast möjligen, men absolut senast inom 30 dagar efter betalning. (KKöpL 2:2.) Vid dröjsmål har kunden rätt att häva köpet, fram tills dess att leveransen är genomförd. (KKöpL 3:5.) Om leverans utförs innan köpet hävs så måste kund betala för genomförd leverans. (KKöpL 7:7.) Vi ansvarar slutligen för att varor når överenskommen destination utan påverkan på skick och kvalité. (KKöpL 2:3.) Om kund transporterar varor personligen så övergår ansvaret till kund när kund har varor i sin besittning. (KKöpL 2:3, 6.)

Begagnade tvättmaskiner levereras aldrig med transportskruvar.

Du som kund har möjlighet att välja ”Bärhjälp” som alternativ vid utcheckning. Med ”Bärhjälp” menar vi den hjälp som behövs för att bära uppför trappor. Vi tar betalt för denna tjänst per trapp. Även trappor ner till källare, halvtrappor, eller upp till altan räknas som trappor. Den transport som kan göras med enbart pirra är gratis. Även maskiner som ska bortforslas behöver betald bärhjälp om det finns trappor men ingen hiss. Vi förutsätter att kund hjälper till att bära, om kund inte meddelat oss om motsatsen!

När kund betalat för tjänsten leverans, erbjuder vi leverans in i bostaden, och placering av produkten på önskad plats. Denna tjänst är helt kostnadsfri, men kunden ansvarar själv för sina egna ägodelar. Vi rekommenderar att kunden röjer vägen fram till önskad plats, så att vårt bud kommer fram med pirra. Lägg fram mattor om golvet är ömtåligt. Ta ned lampor om produkten är hög. Om kund inte vill ta ansvar för sina ägodelar erbjuder vi att lämna produkten utanför kundens bostad.

När kund betalat för bortforsling så erbjuder vi gratis urmontering, men bara när kunden själv bär ansvar över sina rör och elledningar. Vår montör har alltid för avsikt att urmonteringen sker säkert och professionellt. Kund ansvarar för läckage till följd av trasiga eller gamla rör.

När kund betalat för bortforsling erbjuder vi gratis urmontering. Vår avsikt är att göra en säker och professionell urmontering, men kund måste själv ansvara för sina egna rör och elledningar. Äldre rör, eller rör som inte hanterats på flera år, riskerar att läcka efter urmontering. Om kund inte önskar bära ansvar vid urmonteringen rekommenderar vi att kunden har monterat ur sin befintliga maskin, innan vi anländer med den nya produkten.

Betalning tillhandahålles genom kontanter, konto- eller kreditkort samt Swish eller Klarna. Vid köp i butik tillhandahålles betalningen genom nämnda alternativ i kassan. Vid köp över telefon erbjuds distansbetalning med Swish eller Klarna. Vid internetköp erbjuds konto- eller kreditkortbetalning, Swish eller Klarna. Företag erbjuds fakturamöjligheter för samtliga köp. Betalning avkrävs inte förrän kund har varan i besittning. (KKöpL 7:2.) Kund erbjuds alltid kvitto via epost, sms eller papperslip. Vi har rätt att hålla i vara tills betalningen är genomförd. (KKöpL 7:5.) 

 

Vi erbjuder i mån av utrymme, och beroende på varor, möjligheten att reservera varor. Hur lång tid vi kan hålla varor reserverade beror på varornas värde. Vi kan även hålla varor som kund i förväg betalar för, i mån av utrymme och beroende på varorna. Vi förbehåller oss rätten att bedöma huruvida vi har möjlighet att reservera varor, eller hålla betalda varor, samt inom vilken tidsrymd. Om kund betalar för varor innan upphämtning, håller vi dem upp till 30 dagar. Efter 30 dagar hävs köpet och betald summa återgår till kunden. (KKöpL 2:2.) Om kund vill få varor levererade måste kund höra av sig till oss inom 30 dagar för att undvika att köpet hävs.

 

Vi erbjuder installation enligt fast pris eller överenskommelse. I övriga fall ansvarar kund för installation, samt följder av installation. När vi står för installation så ansvarar kund för att platsen är förberedd för installationen av maskinen. Om platsen inte lämpar sig för installation så genomförs inte installationen, utan rätt till återbetalning. Om platsen lämpar sig för installation, och installation genomförs så ansvarar vi för att det görs rätt och riktigt. Fel som uppstår måste alltid rapporteras av kund inom två månader efter att felet har uppstått. (KKöpL 4:14, 5:1-2.)

 

Öppet köp gäller i 14 dagar för samtliga distansköp, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Öppet köp gäller enbart med obruten plombering, och för varor som hanterats korrekt. Varor som transporterats liggande betraktas som förbrukade och godkänns således inte för rätt till öppet köp.

 

Den part som lider förlust eller skada ansvarar för att minimera förlust eller skada till den grad som anses möjlig och skälig. (KKöpL 8:1.)

 

Se gärna:

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59

 

https://www.hallakonsument.se/omrade/dina-rattigheter/

Uppdaterat: 2024-02-26

 Uppdaterat: 2024-03-14
Uppdaterat: 2024-03-20
Uppdaterat: 2024-04-09